Упис првака

Датум: 27. Mart 2019 01:13 Категорија: Новости

Упис првака за школску 2019/2020. годину

Упис првака
Упис деце у основну школу уређен је чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017). У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година – тзв. редован или обавезан упис, односно деца која су рођена од 1. 3. 2012 - 28. 2. 2013. Испитивање детета уписаног у школу врши педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од овлашћене стручне организације.
Упис првака у нашу школу вршиће секретар школе, сваког радног дана почев од 1. 4. 2019. године до 31. 5. 2019. године у просторијама матичне школе ОШ „Професор Брана Пауновић“ у Рашанцу.  
Родитељ или други законски заступник детета у обавези је да том приликом достави следећу документацију потребну за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених за дете
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма (може се доставити накнадно)
  • Доказ о пријави пребивалишта (на увид)
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-56/2019-19 од 24.01.2019. године обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике ученика о могућности подношења захтева школи да школа у њихово име електронским путем прибави документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта, а све то у складу са Законом о електронској управи („Сл. гласник РС“, број 27/18). Међутим, напомињемо да се наведена документа и даље могу доставити школи у папирној форми.
Испитивање детета уписаног у школу вршиће педагог школе у заказаним терминима.
 Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Дете које до почетка школске године има од шест до шест и по година може се уписати уколико се у поступку провере спремности за полазак у школу утврди да је спремно за школу - тзв. превремени упис. Проверу спремности детета које по узрасту није стасало за полазак у школу врши педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од овлашћене стручне организације. После добијеног мишљења педагога, школа или препоручује упис детета у први разред, или одлагање уписа уз похађање припремног предшколског програма. Родитељ коме је препоручено одлагање поласка у школу може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу у року од осам дана од дана добијања препоруке школе. Комисију чине: психолог, педагог, наставник разредне наставе и педијатар детета. Комисија школе може да одобри упис детета или потврди упис детета у школу након годину дана, о чему доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема захтева. Одлука комисије је коначна.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.